Se vår webbkamera LIVE Hem

Kortkort från vårårsmötet

Kort från Vårårsmötet 2013

 
Den här gången hölls årsmötet i Pingstkyrkans lokaler i Falköping och samlade drygt 100-talet medlemmar. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar stod på dagordningen förslag om bildandet av ett driftsbolag, men också ett par speciella inslag före förhandlingarna.
 
Gustav och Elin om sig och framtiden
Det hela inleddes med att våra duktiga juniorer Gustav Andersson och Elin Odh berättade om sig och sin golf och om sin framtid och sina visioner. Båda har ju kommit in på golfgymnasium i Helsingborg/Klippan och börjar där till hösten.  En annan duktig FGK-junior Amanda Ingvarsson går redan på den skolan. Både Gustav och Elin har satt upp ett tufft program och tuffa mål på kort och lång sikt. Båda har till exempel en vision om att bli Bäst i världen! En väg dit som ska bli intressant att följa.
 
Stipendium från Tore Lindblads minnesfond
Morgan Kjellman, ordförande Tore Lindblads minnesfond, assisterad av Annika Ingvarsson intog sen scenen. Morgan gav bakgrunden till minnesfonden och de delade sedan ut tre stycken penningstipendium á kr 3000,- till Gustav Andersson, Elin Odh och Amanda Ingvarsson. Den sistnämnda representerades av farfar Ingvar Larsson då hon själv var på träningsläger i Spanien.
 
VGF:s juniorstipendium
Därefter tog Benny Göthberg från Västergötlands Golfförbund till orda och gav klubben en stor eloge för fin verksamhet i allmänhet och juniorverksamhet i synnerhet, vilket Gustav och Elin är synbara bevis på. VGF:s styrelse hade fattat beslut om att dela ut två stipendium á kr 2500.- till Gustav Andersson och Elin Odh. Utöver de meriter som Morgan Kjellman hade i sina motiveringar framhöll Benny det faktum att Gustav och Elin båda redan representerat Sverige i landslagssammanhang i sin årsklass och de anses således väl meriterade för VGF:s stipendium.
 
Årsmötesförhandlingar
Yngve Pettersson swingade med bravur klubban i årsmötesförhandlingarna. Verksamhetsberättelse hade tidigare skickats ut till medlemmarna och den klubbades till handlingarna. Peter Fritzson drog ekonomi och resultat och kommenterade några budgetavvikelser. Ett plusresultat på 114 tkr var budgeterat. Vi landande på + 56 tkr. Ansvarsfrihet för styrelsen – självklart.
 
Styrelsesammansättningen i stort sett oförändrad. Olof Darius lämnar dock styrelsen i stället går Hans Ungh i som ordinare på två år.  Som suppleant efter Hans går Ulla Fredriksson in. Nyvald på 1 år. Omvald på två år blev Micael Hellberg. Ordförande Lennart Almqvist omvaldes på ett år. Övriga i styrelsen är Åsa Rosberg-Gyllensvaan, Bengt-Tore Allert, Daniel Olsson, alla valda till 2014. Som suppleant 1 år omvaldes Ewa-Cathrine Sahlgren.
 
Revisorer som tidigare: Lars-Åke Klasson och Peter Eriksson med Åke Larsson som suppelant.
 
Valberedningen också den omvald och består av Björn Hedberg, sammankallande, Eva Hedberg-Strid och Claes Fröman.
 
Bildande av driftsbolag
Under hösten-vintern har en liten grupp arbetat med frågan om eventuellt bildande av ett driftsbolag i vilket det, i vart fall närmaste åren, kan ligga ganska betydande ekonomiska fördelar. Ordförande Lennart Almqvist berättade om bakgrund och utredningsarbetet som sådant. Revisorn Lars-Åke Klasson redogjorde mer ingående om de ekonomiska förutsättningarna och möjligheterna.
 
Det framhölls att allt är inte klart i detalj hur fördelning och upplägget mellan klubb och driftsbolag ska se ut. Men ett prioriterat arbete ty ambitionen är att driftsbolaget skall vara igång 1 april då det ligger stora fördelar att vara igång före säsongen är igång på allvar.
 
Styrelsens förslag om bildandet av ett driftsbolag med firmanamnet Berga Golf AB vann årsmötets gillande och styrelsen fick mandat att verkställa. Aktiekapitalet skall vara tkr 50000.- och styrelsen tills vidare identisk med klubbstyrelsen. I det protokollerade beslutet ingår vissa formella skrivningar, som här lämnas därhän.
 
Det hela föranledde också vissa smärre redaktionella ändringar och kompletteringar i stadgarna, vilket årsmötet också godkände.
 
Så nu är det på G på allvar Berga Golf AB, av vilket medlemmarna, i det dagliga, inte kommer att märka mycket av. Det handlar mest om administration (men nog så viktigt) mellan klubben och bolaget och det sköter säkert kansli och styrelse på rätt sätt.
 
Medlemskap 80 år och äldre
Här handlade det om en smärre justering i möjligheten att efterskänka Spelrätt till klubben och därmed endast erlägga fasta avgiften för medlemskap, IT-avgift och rangekort.
 
Motioner
Motion hade inkommit som rör säkerhetskompletteringar på 6:a och 8:an. Båda förslag vann gillande och kommer att verkställas i samband med säsongsstart. Det rör sig  längre flagga på 6:an som syns vid bäcken även om den står i bakkant. Och det handlar om en spegelanordning som monteras upp på sådant sätt att 8:ans green syns från fairway ungefär i höjd med bunkern på högersidan.

                                                                                           Gillis Hellberg

GIT - Medlemslogin

Så loggar du in


Våra samarbetspartners