Se vår webbkamera LIVE Hem

Miljödeklaration 2014

 

Miljödeklaration FGK 2014
 
 
Klubbinformation:  Banan är belägen c:a  5 km från Falköping vid Torbjörntorp och invigdes 1963. Idag  har banan 18 + 9 hål, parkbana, 35 ha, 1200 medlemmar, SGF´s miljödiplom 2003.
Adress: Box 99, 52102 Falköping,Falköpings Golfklubb. Tfn 0515-31270  www.falkopingsgolfklubb.com
 
Landskap och Ekosystem: Banan är byggd på historisk mark, med 3 fornminnen/gravar och ett kulturarv i form av stengärdsgårdar och alléer. Här har bl.a  bedrivits kalkstensbrytning och fåravel.Den biologiska mångfalden är stor med bl.a orkidéer. Kortklippta gräsytor med rödsvingel och vitgröe upptar c:a 13 ha och 22 ha är ruff. Skötselstrategin är behovsstyrd minimal gödsling och kemisk bekämpning kombinerat med mekanisk bearbetning och dressning, trimmade gräsklippare och utbildad personal. Miljöaspekter:
Banan bidrar till att bevara  stengärdsgårdar, alléer och det öppna kulturlandskapet
Vatten: Markabäcken är recipient för bevattningen. 2 stora  grävda dammar är som reservatten. Övrigt  vatten tas från Vättern (kommunalt) och avloppsvattnet renas  i  3-kammarbrunn och går via infiltration ut i Markabäcken
 
Miljöaspekter:
Årlig bevattningsmängd är c:a 36500 m3/år, vilket inte märkbart påverkar recipienten.
Kommunalt vatten c:a  550 m3 /år
 
Energi och Råvaror:.
Samtliga byggnader är eluppvärmda och tillsammans med bevattning går det c:a 200 MWh / år
Bunkersand
Bensin och diesel
Smörjoljor
Miljöpåverkan:
Bensin     1800 l 
Diesel      15000 l
Elförbrukn.199 MWH 
Resor till och från golfbanan ej kartjagt
 
Produkter och leverantörer:
Indigrow                      Gödsel och bekämpningsmedel
PR-slamsug                 Drivmedel och transporter
John-Deere                 Maskiner och reservdelar
FEAB                            Elleverantör
Miljöaspekter: ca mängder per år
Preparat mot svamp     10 kg
Örtogräs                      20 kg
Gödslingsmedel (kg/ar) N    P    K
Fairway                       1,3  0,2  0,6
Green                          2,5  0,6  2,9
Tee o Foregreen           0,5  0,1  0,4

Brännbart avfall c:a 2 ton
Farligt avfall (mindre än) 1 ton
Miljö/Kvalitét
Kontrollplan               Miljö Östra Skaraborg
Miljödiplom               Svenska Golfförbundet
Naturvårdsplan    
Miljöplan
Specifika miljöåtgärder: Värmepumpar istf. direktverkande el. Byte av fönster och förbättrat isolering.
 
Folk och Samhälle:
Miljö Östra Skaraborg 
Falköpings kommun
Länsstyrelse
Falköpings Tidning


VGF/Miljödeklaration 1.6.docx
2014-01-15 LG
Miljökommunikation och aktiviteter: Miljörapporter, hemsida, ordf.-brev, anslagstavla osv
 

 

 

 

 


 


GIT - Medlemslogin

Så loggar du in


Våra samarbetspartners