Se vår webbkamera LIVE Hem

Kallelse till höstmöte

 
KALLELSE till HÖSTÅRSMÖTE…
 
Måndagen den 19 november 2012 kl 18:45
 
PLATS:    Församlingshemmet, Falköping.  Kaffe serveras från kl. 18:15
 
 
Föredragningslista:
 1. Mötet öppnas                    
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justerar protokollet.
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  • Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2013
 8. Övriga frågor
  • Information kring arbetet med förslag till en förändrad klubborganisation
  • Information angående ett eventuellt bildande av driftsbolag
 9. Mötet avslutas.
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 • Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före höstårsmötet
 • Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
 • Handlingar till höstmötet finns tillgängliga fr.o.m. måndagen den 12 november på klubbens kansli, via e-post eller hemsidan www.falkopingsgk.com
-------------------------------------------------------------------------------------    
                                                  VÄLKOMNA!
Styrelsen

GIT - Medlemslogin

Så loggar du in


Våra samarbetspartners